Ellinikon 螠蔚味蔚未慰蟺蠅位蔚委慰 鈥 螘蟽蟿喂伪蟿蠈蟻喂慰 蟽蟿畏谓 螝维蟻蟺伪胃慰 (尾委谓蟿蔚慰)

韦慰 螘位位畏谓喂魏蠈 蔚委谓伪喂 蟺伪位喂维蟼 蟽蠂慰位萎蟼 蟿伪尾苇蟻谓伪. 韦慰 蔚蟽蟿喂伪蟿蠈蟻喂慰 蟺伪蟻伪渭苇谓蔚喂 渭喂伪 蔚蠀蠂维蟻喂蟽蟿畏 蟺伪蟻苇谓胃蔚蟽畏 蟽蟿畏谓 蟺慰位喂蟿喂蟽渭喂魏萎 蔚喂蟽尾慰位萎 蟿蠅谓 纬魏慰蠀蟻渭苇, 蟿蠅谓 芦蟺蔚喂蟻伪纬渭苇谓蠅谓禄 纬蔚蠉蟽蔚蠅谓, 蟿蠅谓 芦MasterChef禄 魏伪喂 蟿畏蟼 未萎胃蔚谓 未喂伪蟽魏苇未伪蟽畏蟼.

未蔚委蟿蔚 蟿慰 尾委谓蟿蔚慰:


螛伪 蟽伪蟼 纬慰畏蟿蔚蠉蟽慰蠀谓 蟿伪 渭伪纬蔚喂蟻蔚蠀蟿维 伪蟺蠈 蟿伪 蟿蟽慰蠀魏维位喂伪, 慰 渭蟺伪魏伪位喂维蟻慰蟼 谓伪 蟿蟽喂蟿蟽喂蟻委味蔚喂 蟽蟿慰 蟿畏纬维谓喂, 蟿慰 魏慰魏魏喂谓喂蟽蟿蠈 渭蔚 蟿伪 蠂慰谓蟿蟻维 渭伪魏伪蟻蠈谓喂伪 魏伪喂 蟺蠈蟽蔚蟼 维位位蔚蟼 纬蔚蠉蟽蔚喂蟼 渭蔚 伪谓伪渭谓萎蟽蔚喂蟼.
info: 螤畏纬维未喂伪, 蟽蟿畏谓 螝维蟻蟺伪胃慰, 蟿畏位. 2245023932
—————————————————————————
蟺蠅蟼 胃伪 蟺维蟿蔚: